دبیران و اعضای هسته های پژوهشی دبیران و اعضای هسته های پژوهشی

نام استان ردیف نام و نام خانوادگی سمت تاریخ استخدام مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت در هسته پژوهشی شماره تلفن ثابت و همراه دبیر هسته پژوهشی
استان آذربایجان شرقی 1 محمدحسین جوادیان مدیرشعب 1363/06/06 کارشناس اقتصاد مسئول هسته  
2 امیر رنجبریان معاون مالی و فناوری 1373/09/05 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری و اطلاعات عضو ثابت هسته  
3 سیدجلیل بزاز مسعودی رئیس شعبه 1376/08/01 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی عضو ثابت هسته  
4 حجت اله رجبی هشجین رئیس دایره سیستمها 1378/08/02 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی عضو ثابت هسته  
5 محمدعلی زبانی متصدی اموراداری 1380/06/15 دانشجوی دکترا مدیریت بازاریابی+مدیریت آموزشی دبیر هسته 0411-5299246
                 
استان آذربایجان غربی 1 حسینعلی دولتخواه مدیرشعب 1366/10/26 کارشناس مدیریت بانکداری مسئول هسته  
2 علیرضا نوعی کارشناس بازاریابی 1382/09/23 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری عضو ثابت هسته  
3 جلال الدین سلیمی حسابرس 1378/05/16 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (مالی) عضو ثابت هسته  
4 رضا دوبرا رئیس دایره امورمالی و داده ها 1376/06/01 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (مالی) عضو ثابت هسته  
5 عباس پناهیان کارشناس 1378/09/29 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (منابع انسانی) دبیر هسته 044-33450171*09141864514
                 
استان اردبیل 1 ابوالفضل کوهی فرد مدیرشعب 1368/11/10 دانشجوی کارشناسی ارشد   رئیس هسته پژوهشی  
2 سیداکبر سیدهاشمی معاون مدیر شعب 1375/05/03     عضو ثابت هسته پژوهشی  
3 اکبر صفاری رئیس دایره اموراداری، رفاهی و آموزشی 1376/04/31     دبیر هسته پزوهشی 0451-2252409*09144516227
4 اسماعیل عبداللهی کارشناس بازاریابی 1378/12/16 دانشجوی کارشناسی ارشد   عضو ثابت هسته پژوهشی  
5 محمد قربانی معاون دایره امور اعتباری 1384/04/29 دانشجوی کارشناسی ارشد   عضو ثابت هسته پژوهشی  
                 
استان البرز 1 فریبرز نعیمی مدیرشعب 1369/12/12 دیپلم (دانشجوی کارشناسی) علوم تجربی رئیس هسته پژوهش  
2 اسماعیل برزگر معاون اجرائی 1368/09/14 کارشناسی ارشد حسابداری عضو ثابت هسته پژوهش  
3 مهدی آل وردی معاون مالی و فن آوری 1376/03/01 کارشناسی (دانشجوی کارشناسی ارشد) مدیریت بازرگانی عضو ثابت هسته پژوهش  
4 حسن گلمحمدی رئیس دایره امور اداری، رفاهی و آموزشی 1375/05/14 کارشناسی (دانشجوی کارشناسی ارشد) مدیریت صنعتی عضو ثابت هسته پژوهش  
5 بهمن مؤذن متصدی امور اداری 1387/05/01 کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعاتی دبیر هسته پژوهش 9122612533
                 
استان ایلام 1 بهروز سلیمانی مدیرشعب 1366/10/26   کاردانی مسئول هسته پژوهش  
2 سبحان حسین بیگی معاون دایره فناوری اطلاعات 1380/04/27   کارشناسی ارشد دبیر هسته پژوهش 09183432195--2234825
3 سعید یاری کارشناس نرم افزار 1387/08/26 کارشناسی ارشد کارشناسی عضو ثابت هسته پژوهش  
4 عماد صالحی معاون دایره اعتبارات 1382/11/05   کارشناسی ارشد عضو ثابت هسته پژوهش  
5 کرم اله رنجبر کارشناس مالی 1376/03/07   کارشناسی ارشد عضو ثابت هسته پژوهش  
                 
استان بوشهر 1 سید حسین موسوی مدیرشعب 1375/07/09 کارشناسی ارشد ادبیات مسئول هسته پژوهش  
2 مهدی عالی حسینی معاون شعبه 1378/07/15 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دبیر هسته پژوهش 09177728869-07712541319
3 سید مجید حسینی متصدی امور بانکی 1 1387/08/25 کارشناسی آمار عضو ثابت هسته پژوهش  
4 نیما باستانی معاون دایره درجه 2 ارزی 1386/06/03 کارشناسی حسابداری عضو ثابت هسته پژوهش  
5 خداکرم قاسمی متصدی امور بانکی 2 1390/06/21 کارشناسی حسابداری عضو ثابت هسته پژوهش  
                 
استان خراسان شمالی 1 علی مقبلی مدیرشعب 1368/08/21 دیپلم برق رئیس هسته  
2 رضا خاکسار بازاریاب 1386/06/02 کارشناسی ( دانشجوی کارشناسی ارشد ) حسابداری دبیر هسته 0584-2234913*09105121070
3 محمد محمودیان رئیس شعبه مرکزی بجنورد 1373/06/12 دیپلم (دانشجوی دوره کارشناسی) تجربی عضو  
4 محمود خاقانی بازرس مدیریت 1374/05/16 فوق دیپلم امور اداری عضو  
5 رسول نجف پور معاون دایره فناوری 1384/02/31 کارشناس(دانشجوی کارشناسی ارشد) کامپیوتر عضو  
                 
استان سمنان 1 جواد یعقوبی متصدی امور بانکی 1386/11/01 کارشناسی ارشد حسابداری دبیر 0231-3321418 *09122316740
2 سیدباقر زرگر معاون مدیریت 1377/10/12 کارشناسی ارشد اقتصاد عضو  
3 محدثه هاتفی رییس دایره خدمات بانکی 1384/03/12 کارشناسی ارشد مدیریت عضو  
                 
استان فارس 1 محمد حسن علمداری مدیرشعب 1368/09/18 کارشناسی بانکداری رئیس  
2 زهرا نورایی کارشناس ارشد تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها 1374/06/01 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - گرایش منابع انسانی دبیر 0711-2352261*09173879943
3 وحید مصفایی حسابرس 1379/06/26 کارشناسی ارشد اقتصاد عضو ثابت  
4 علی اتحادپور مسئول شعبه 1376/06/19 کارشناسی مدیریت بانکی عضو ثابت  
5 یوسف جوکار متصدی 1387/08/18 کارشناسی ارشد اقتصاد بازرگانی عضو ثابت  
                 
استان قزوین 1 سیداصغر حسینی مدیرشعب 1376/02/31 کارشناسی مدیریت صنعتی مسئول هسته پژوهشی  
2 مهدی رجبی معاون مالی فناوری 1375/07/05 دیپلم تجربی عضو غیرثابت  
3 علی کوچکی حسابرس 1375/04/02 کارشناسی مدیریت دولتی عضو غیر ثابت  
4 محبوبه ملکی معاون دایره اعتباری 1377/07/01 کارشناسی حسابداری عضو ثابت  
5 حمید حبیبی رئیس دایره اموراداری،رفاهی ،آموزشی 1377/07/01 کارشناسی حسابداری عضو ثابت  
6 امین رضا صلواتیها رئیس دایره مالی وداده ها 1382/08/17 کارشناسی حسابداری عضو غیر ثابت  
7 قدیر کلهر رئیس دایره اعتباری 1376/07/15 کارشناسی حسابداری عضو ثابت  
8 رضا طرلا نی کارشناس اداری - روابط عمومی 1386/06/22 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دبیر هسته پژوهشی 0281-3320532*09127836285
9 مسعود حیاتی رئیس دایره سیستمها 1385/04/31 کارشناسی کامپیوتر نرم افزار عضو غیر ثابت  
                 
استان قم 1 مجید محسنی وادقانی مدیرشعب 1368/06/04 کارشناسی ارشد ادبیات رئیس هسته  
2 علیرضارضائی متصدی 1386/06/24 دانشجوی ارشد مدیریت دولتی دبیر هسته 9125529167
3 حسین صابری خورگو معاون مدیر 1379/06/01 کارشناسی ارشد حقوق عضو ثابت  
4 محمدرسول خاکساری معاون مدیر 1371/12/06 کارشناسی حسابداری مالیاتی عضو ثابت  
5 سعید پارسی مجد رئیس شعبه 1380/03/24 دانشجوی ارشد مدیریت دولتی عضو ثابت  
                 
استان لرستان 1 صید نبی حیدریان مدیرشعب 1376/05/07 دانشجوی کارشناسی ارشد-مدیریت آموزشی کارشناسی علوم تربیتی و مدبریت و برنامه ریزی آموزشی مسئول هسته پژوهش  
2 امیر بهاروند مسئول حراست 1378/07/18 دانشجوی کارشناسی ارشد-مدیریت دولتی کارشناسی مدیریت بازرگانی عضو ثابت هسته پژوهش  
3 میرعباس ولیپور رییس شعبه انقلاب خرم آباد 1375/07/01 دانشجوی کارشناسی ارشد-مدیریت آموزشی کارشناسی علوم تربیتی و مدبریت و برنامه ریزی آموزشی عضو ثابت هسته پژوهش  
4 گودرز مرادپور معاون شعبه مرکزی خرم آباد 1376/04/31   کارشناسی مدیریت بازرگانی عضو ثابت هسته پژوهش  
5 مسعود بهدادفر مسئول دایره ارزی 1386/04/14 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد-مدیریت بازرگانی-گرایش مالی   0661-2235448
                 
استان مرکزی 1 حمید رضا دشتبانی مدیرشعب 1366/10/26 کارشناسی مدیریت امور بانکی مسئول هسته پژوهش  
2 احسان منصوری مقدم کارشناس سخت افزار 1386/11/09 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دبیر هسته 08632217203-4*09183615510
3 عاطفه نادری رییس امور مالی و داده ها 1377/04/15 کارشناسی ارشد مدیریت مالی عضو ثابت هسته پژوهش  
4 حسن مشکانی کارشناس بازاریابی 1378/03/05 کارشناسی حسابداری عضو ثابت هسته پژوهش  
5 محمود هاشمی معاون دایره ارزیابی 1386/06/24 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی عضو ثابت هسته پژوهش  
                 
استان همدان 1 حسن ریحانی پور مدیرشعب 1374/09/11 کارشناسی کارشناسی مسئول هسته پژوهش  
2 مهدی نوری اظهر معاون دایره درجه 1امور مالی 1378/07/18 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد دبیر هسته پژوهش 8274043*09183136708
3 محمد رضا محمد زاده کارشناس روابط عمومی 1376/12/17 دانشجوی کارشناسی ارشد کارشناسی عضو هسته پژوهش  
4 محمد علی سپهر رییس دایره درجه 2 1377/07/22 کارشناسی کارشناسی عضو هسته پژوهش  
5 حمیدرضا رجب پور رییس شعبه درجه 4 1378/11/07 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد عضو هسته پژوهش  
                 
استان یزد 1 احمد اسلامی مدیرشعب 1362/11/11 دیپلم علوم تجربی مسئول هسنه  
2 محمدنقی احمدیان معاون دایره اعتباری 1372/03/09 داشنجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عضوثابت  
3 سعید مظفری رئیس شعبه 1378/05/11 کارشناسی ارشد حقوق عضوثابت  
4 احمد حسینی معاون دایره اداری 1379/04/21 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دبیر هسته 9133591018