معرفی فصلنامه پویش معرفی فصلنامه پویش

بانک مسکن با سابقه ای بالغ بر هفت دهه به عنوان تنها بانک تخصصی مالی در تامین مالی بخش های مسکن و ساختمان قعالیت دارد. با گسترش روزافزون خدمات بانکی و مالی و به تبع آن رشد بخش های اقتصادی کشور، همچنین ایجاد فضای رقابتی در نظام بانکی، بهینه سازی فعالیت های بانک مسکن را اجتناب ناپذیر نموده است. ارتقای دانش نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی بانک، همچنین بررسی فرصتها و چالش های بانک مسکن از طریق فرآیندهای پژوهشی به منظور دستیابی به راهکارهای علمی از جمله تدابیر لازم و ضروری در این راستا می باشد. بدین منظور هیات مدیره بانک تصمیم به راه اندازی فصلنامه علمی- کاربردی بانک مسکن برای نخستین بار نموده است. اهداف انتشار این فصلنامه عبارتند از:

  • ترویج و انتشار  دستاوردها و اطلاعات علمی- کاربردی نظام بانکی
  • انتشار نتایج فعالیتها و پژوهش های علمی بانک و کارکنان
  • ارتقای سطح دانش علمی و کاربردی کارکنان
  • ایجاد بستر مناسب برای ایده های نو در بانک مسکن
  • تجزیه و تحلیل فعالیتهای موجود بانکی به منظور ارتقای کیفیت ظرفیتهای موجود

بدیهی است تحقق این اهداف، همکاری و تعامل کلیه اعضای محترم هیات علمی دانشگاهها، همکاران، کارشناسان و پژوهشگران پولی، بانکی و مالی را جهت تدوین مقاله های علمی- پژوهشی و کاربردی می طلبد.
امید است با انتشار این فصلنامه، علاوه بر دستیابی اهداف فوق، مسیر جدیدی در طرح مسایل و فعالیتهای نظام بانکی ایجاد گردد به نحویکه پیامدهای مثبت آن موجب کارایی بیشتر امور بانکی بویژه در بانک مسکن گردد.