تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری اریابی عملکرد شعب تحت پوشش مدیریت شعب اردیبل

در حاشیه برگزاری این جلسه روسای دوایر جهت هماهنگی مواردی را ...

معاون مدیر شعب اردبیل گفت: با اشاره به اهم اختیارات تفویض شده برای مدیریتها که روسای شعب بتوانند در بحث بازاریابی یا مباحث وصول مطالبات از آنان استفاده نمایند گفت  سیاست اعتباری را ابزار بشسیار مهمی برای  بازاریابی و راضی نکهداشتن مشتری  عنوان نمود. وی به تکالیف عنوان دشه برای مدیریت ارذدبلی از طرف مرگز اشاره نمود و گفت در ششماهه اول  ضمن تلاش در کلیه بخشها اید  در اتصال حسابهای دستگاههای کارتخوان به حسابهای ارزانقیمت، کاهش مانده مطالبات، کاهش NPLدر بخش مشارکت، افزایش مانده صندوق مسکن یکم و جاری، کاهش ساعات خارج از سرویس دهی خود پردازها، در صد استفاده کنندگان از خدمات مجازی ،، کاهش بند های حسابرسی و کاهش NPL کل را خواستار شد

 وی گفت  روسای شعب در بالابردن عرق سازمانی نقش  مهمی دارند مخصوصا روی کارکنانی که جدید هستند و تربیت صحیح نیروی انسانی، ترمیم، بهببود حریم های اداری و در جت بخشنامه خوانی برگزار کنند و در خثصوص اهداف و اطلاعاتن بانکی خود را بالا ببرند.

آخرین بروزرسانی 1399/6/29