فهرست اخبار فهرست اخبار

تبیین اهداف گروه و نحوه رسیدن به اهداف مورد نظر، بررسی شد.

تشکیل جلسه گروه یک بازاریابی ، مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی

جلسه ای با حضور اعضای گروه یک بازاریابی مدیریت، به سرگروهی محبوب قرصی معاون اجرایی مدیریت شعب استان، در محل مدیریت شعب استان، تشکیل شد.
در این جلسه اعضای گروه مقرر نمودند گروه های فرعی تشکیل شود و شعب مربوطه بین اعضای گروه تقسیم شده و با تعیین اهداف، راه های رسیدن به آنها بررسی شود. در ادامه جلسه هماهنگی های لازم برای راهبری شعب تحت پوشش گروه یک بازاریابی، انجام گرفت و نحوه گزارش گیری از شعب تعیین شد.
آخرین بروزرسانی 1397/10/30