فهرست اخبار فهرست اخبار

گروه بندی شعب استان در قالب گروه های مذاکره بازاریابی، زیر نظر معاونین مدیریت شعب استان، به منظور پیگیری تحقق اهداف

تشکیل گروه های مذاکره بازاریابی در استان آذربایجان شرقی

گروه بندی شعب استان در قالب گروه های مذاکره بازاریابی، زیر نظر معاونین مدیریت شعب استان، به منظور پیگیری تحقق اهداف، برگزار شد.
وفق رهنمود اداره کل مدیریت های شعب و در راستای اجرای مفاد نامه 1665/4/44 تاریخ 22/3/98 ، شعب زیر مجموعه این مدیریت مابین معاونین اجرایی، مالی و فناوری و اداری و پشتیبانی مدیریت شعب استان و رییس حوزه جنوب استان، تقسیم بندی شده و جلسات گروه ها به منظور تحقق اهداف مدیریت شعب استان، بدون وقفه با حضور معاونین مدیریت شعب و روسای شعب تشکیل و شاخص های مهم عملیاتی ارزیابی عملکرد به خصوص منابع و وصول مطالبات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای کاربردی درباره تحقق اهداف تبیین می شود. در ضمن در این گروه ها روسای دوایر مدیریت نیز به عنوان راهبران گروه های مذاکره کننده با معاونین مدیریت شعب استان همکاری موثری دارند.
آخرین بروزرسانی 1398/4/1