جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۸۸ جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۸۸

 

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال

حداقل سپرده ماهیانه

اول

130000

ششم

200000

یازدهم

300000

دوم

140000

هفتم

220000

دوازدهم

320000

سوم

150000

هشتم

240000

سیزدهم

350000

چهارم

16000

نهم

260000

چهاردهم

380000

پنجم

180000

دهم

280000

پانزدهم

410000

 
 
حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حسابهای افتتاحی طی سال 1388 به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر
٦٢٠ ، ۵٦٠، ٥٤٠ میلیون ریال ، در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر 22٠،250،310 میلیون ریال ، در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر 19٠،22٠،28٠ میلیون ریال تعیین شده است.
 
توضیح: بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نمایید می باید مبالغ داخل جدول را با ضریبی بالاتر واریز نمایید که در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره تلفن 1830 در تهران و 61088-021 در شهرستانها راهنماییهای لازم را کسب نمایید.
 

جدول واریزی حساب پس انداز مسکن جوانان در سال 1388

واریز یکجا

28/000/000 ریال

سال

واریز ماهیانه

سال

واریز سالیانه

1

837/167 ریال

1

5/441/582 ریال

2

901/564 ریال

2

10/464/581 ریال

3

965/961 ریال

3

11/237/351 ریال

4

1/030/359 ریال

4

12/010/120 ریال

5

1/159/154 ریال

5

13/201/472 ریال

تاریخ ویرایش1398/1/31- 16:48