تعویض وثیقه و تغییر نام مدیون (انتقال مانده بدهی) در تسهیلات اعطایی به زوجین تعویض وثیقه و تغییر نام مدیون (انتقال مانده بدهی) در تسهیلات اعطایی به زوجین

تعویض وثیقه و انتقال مانده بدهی در تسهیلات اعطایی به زوجین:
1- تسهیلات از محل اوراق ممتاز
در صورتی که تقاضای تعویض وثیقه (انتقال مانده بدهی تسهیلات از واحد قبلی به واحد جدید) و یا انتقال مانده بدهی (انتقال مانده بدهی تسهیلات واحد خریداری شده از مالک قبلی به نام متقاضی جدید) به بانک ارایه گردد و مالک یا مالکین (زوجین) همزمان با انتقال، تقاضای دریافت تسهیلات زوجین را داشته باشند، پرداخت تسهیلات از محل اوراق ممتاز تا سقف‌های جدید و پس از کسر مانده در هنگام فسخ تسهیلات قبلی بلامانع می‌باشد.
2- تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم
طبق مقررات صندوق پس‌انداز مسکن یکم، در زمان تعویض وثیقه (انتقال مانده بدهی تسهیلات از واحد قبلی به واحد  جدید)، پرداخت تفاوت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به مالک اولیه امکان پذیر نخواهد بود، لیکن همسر مالک در صورت حایز شرایط بودن می‌تواند از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم بهره‌مند گردد. ضمناً مالک نیز  می‌تواند از تفاوت تسهیلات از محل اوراق ممتاز استفاده نماید.
در زمان تغییر نام مدیون (انتقال مانده بدهی تسهیلات از مالک قبلی به نام متقاضی جدید) در صورت حایز شرایط بودن متقاضیان، پرداخت تسهیلات تا سقف‌های مقرر تسهیلات زوجین (پس از کسر مانده بدهی تسهیلات اولیه) امکان‌پذیر می‌باشد.
بدیهی است در اقدام به شرح فوق رعایت ضوابط و مقررات جاری در خصوص قدمت پلاک مورد معرفی و ... با توجه به نوع تسهیلات پرداختی الزامی خواهد بود.
 
 
 
 
 
تاریخ ویرایش1400/7/18- 14:17