سپرده سرمایه گذاری مدت دار سپرده سرمایه گذاری مدت دار

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

در این سپرده متقاضی به بانک حق وکالت با توکیل می دهدتا سپرده وی را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا در قالب عقود مختلف بصورت مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را طبق مقررات و آیین نامه های مربوط با داشتن حق مصالحه بین بانک و سپرده گذار به تناسب مبلغ و مدت،پس از کسر حق الوکاله پرداخت نماید. حساب های صندوق پس انداز مسکن،صندوق پس‌انداز ساخت مسكن ،پس انداز مسکن جوانان و سپرده سرمایه گذاری ممتاز و یکم ماهیتا نوعی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت محسوب می شوند.

شرایط اختصاصی افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی

  1. حداقل مبلغ برای افتتاح حساب و پرداخت سود500.000ریال می باشد.
  2. نرخ سود در حال حاضر: 8%
  3. حداقل مدت زمان لازم جهت برخورداری از سود در حال حاضر یک ماه است.

     

  4. مبنای محاسبه سود حداقل مانده حساب در ماه است.
  5. اولین سود پس از گذشت یک ماه کامل در اولین روز کاری ماه بعد واریز خواهد شد.

 

 
محاسبه سود سپرده ها

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله:

حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده‌ : ‌500،000 ریال

نرخ سود در حال حاضر: 15%

به‌ هریک‌ از افتتاح‌ کنندگان‌ حساب سپرده‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ برگ‌ سپرده‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ تسلیم‌ می‌شود.

چنانچه فسخ حساب در سررسید انجام شود ، به روز افتتاح سود پرداخت می شود و لیکن به روز فسخ ، سودی پرداخت نخواهد شد .

برداشت‌ قسمتی‌ از سپرده‌ قبل‌ از سررسید و بدون‌ فسخ‌ کامل‌ سپرده‌، مشروط‌ به‌ ارائه‌ تقاضا از سوی‌ افتتاح‌ کننده‌ حساب‌ و تکمیل‌ فرم‌ برداشت‌ قسمتی‌ از سپرده‌ توسط‌ افتتاح‌ کننده‌ با رعایت ضرایبی از 500 هزار ریال (سپرده یکساله)  رعایت شرایط مربوط به تعدیل سود سپرده برداشت شده ، امکان پذیر است.

‌سود علی الحساب‌ سپرده های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلند مدت‌ بصورت روز شمار و در پایان‌ هر ماه‌ محاسبه‌ ودراولین روز اداری ماه بعد به‌ حساب‌ معرفی‌ شده‌ توسط‌ دارنده‌ حساب‌ واریز خواهد شد.

چنانچه دوره زمانی افتتاح حساب تا پایان ماه، یک ماه کامل نباشد نیز سود در پایان ماه بصورت روزشمار محاسبه و پرداخت می گردد.

پرداخت‌ سود بصورت‌ علی‌ الحساب‌ بوده‌ و پس‌ از اعلام‌ سود قطعی‌ در صورتیکه‌ نرخ‌ سود قطعی‌ بیشتر از نرخ‌ سود علی‌الحساب‌ باشد تسویه‌ حساب‌ با سپرده‌گذاران‌ بعمل‌ آمده‌ و مابه‌التفاوت‌ به حساب‌ وی‌ منظور می‌گردد.

در صورتیکه‌ سپرده‌ بلندمدت‌ قبل‌ از پایان ‌یک ماه از تاریخ‌ افتتاح‌ مسترد شود سودی‌ به‌ آنها تعلق‌ نخواهد گرفت.

 
 
تاریخ ویرایش1399/2/6- 8:12

فرم فرم

1-11افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار (کوتاه‌‌مدت ویژه بلند‌مدت

اسناد
نام  
تصوير کوچک دریافت فایل (758k) (نمایش در پنجره‌ی جدید)