اداره کل نقدینگی و خزانه داری اداره کل نقدینگی و خزانه داری

اداره کل نقدینگی و خزانه داری- معاون خزانه
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه اول کدپستی:
تلفن : 021-64572462
نمابر : 021-66708683
اداره کل نقدینگی و خزانه داری - معاون
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه اول
تلفن : 021-64572461
نمابر : 021-66707069
رییس اداره کل نقدینگی و خزانه داری
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه اول
تلفن : 021-64572460
نمابر : 021-66708683
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی