اداره کل گزینش اداره کل گزینش

اداره کل گزینش - معاون
آدرس پستی : خیابان طالقانی-نرسیده به چهارراه مفتح-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم
تلفن : 021-88381739
نمابر : 021-88381729
رییس اداره کل گزینش
آدرس پستی : خیابان طالقانی-نرسیده به چهاراره مفتح-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم
تلفن : 021-88381739
نمابر : 021-88381729
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی