اداره کل حوزه مدیریت اداره کل حوزه مدیریت

اداره کل حوزه مدیریت - معاون دبیرخانه هیت مدیره
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم
تلفن : 021-88874906
نمابر : 021-82932925
اداره کل حوزه مدیریت - معاون اجرایی
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم
تلفن : 021-82932900
نمابر : 021-82932925
رییس اداره کل حوزه مدیریت
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم
تلفن : 021-82932903
نمابر : 021-82932925
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی