اداره کل فناوري اطلاعات اداره کل فناوري اطلاعات

بازگشت

معاون امنیت اداره کل فناوری اطلاعات

محسن شیرین نژاد
معاون امنیت اداره کل فناوری اطلاعات
تلفن :
نمابر :
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن

ساختار سازمانی ساختار سازمانی