اداره کل فناوري اطلاعات اداره کل فناوري اطلاعات

بازگشت

معاون مرکزداده اداره کل فناوری اطلاعات

داود صالحی
معاون مرکزداده اداره کل فناوری اطلاعات
تلفن : 021-66743410
نمابر : 021-66728099
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن

ساختار سازمانی ساختار سازمانی