اداره کل بانکداری الکترونیک اداره کل بانکداری الکترونیک

بازگشت

معاون پشتیبانی اداره کل بانکداری الکترونیک

پرهام جعفری
معاون پشتیبانی اداره کل بانکداری الکترونیک
تلفن : 021-66700838
نمابر : 021-66735061
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول

ساختار سازمانی ساختار سازمانی