مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دو مرحله ای ‏«پشتيباني، سرويس، تعمير و نگهداري تعداد 820 دستگاه خودپرداز ديواري و سالني ماركFARADIS ‎‏ و ‏WINCOR‏ ‏به مدت دوسال به همراه حمل، نقل و جابجایی تعداد 300 دستگاه خودپرداز و ساخت یا اصلاح یا بستن دریچه تعداد ‏‏200 دستگاه خودپرداز»

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مناقصه عمومی دو مرحله ای ‏«پشتيباني، سرويس، تعمير و نگهداري تعداد 820 دستگاه خودپرداز ديواري و سالني ماركFARADIS ‎‏ و ‏WINCOR‏ ‏به مدت دوسال به همراه حمل، نقل و جابجایی تعداد 300 دستگاه خودپرداز و ساخت یا اصلاح یا بستن دریچه تعداد ‏‏200 دستگاه خودپرداز»
شماره :
48/99/199

1-نام ، نشاني و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

بانك مسكن به نشاني تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیته عالی قبول معاملات و مناقصات تلفن : 26205738 و75358228

2-نوع ، كميت و كيفيت خدمات (موضوع مناقصه):

مناقصه عمومی دو مرحله ای ‏«پشتيباني، سرويس، تعمير و نگهداري تعداد 820 دستگاه خودپرداز ‏ديواري و سالني ماركFARADIS ‎‏ و ‏WINCOR‏ ‏به مدت دوسال به همراه حمل، نقل و ‏جابجایی تعداد 300 دستگاه خودپرداز و ساخت یا اصلاح یا بستن دریچه تعداد ‏‏200 دستگاه ‏خودپرداز» مطابق طبق اسناد مناقصه و پیوست های آن ‏

3-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

مبلغ 7.060.000.000 (هفت میلیارد و شصت میلیون)‏ ریال كه لازم است به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط يا رسيد واريز نقدي به حساب شماره 8/8449 به نام اداره کل حسابداري یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارائه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 12/02/1400 می باشد.
ساعت : 08:21:00
تاريخ : 1400/02/12