مناقصه مناقصه

بازگشت

آگهي برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد ، نصب ، تحويل ، راه اندازي ، آموزش و عملياتي نمودن سامانه نرم افزاريspectrum protect sute

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهي برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد ، نصب ، تحويل ، راه اندازي ، آموزش و عملياتي نمودن سامانه نرم افزاريspectrum protect sute
شماره :
48/99/03

1-نام ، نشاني و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

بانك مسكن به نشاني تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738 و75358235 .

2-نوع ، كميت و كيفيت خدمات (موضوع مناقصه):

خرید ، نصب ، تحویل ، راه اندازی ،آموزش و عملیاتی نمودن سامانه نرم افزاری spectrum protect suite مطابق اسناد مناقصه

3-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

مبلغ 1.150.000.000 ریال (یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون) ریال كه لازم است به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط يا رسيد واريز نقدي به حساب شماره 8449/8 به نام اداره کل حسابداري یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن ارائه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1400/02/19 می باشد.

ساعت : 07:56:00
تاريخ : 1400/02/19