مدیران اسبق استان مدیران اسبق استان


رضا بصیری
1369-76


محمد اعتصام
1376-78

بیژن وطن پور
1378-82

ابراهیم نایب زاده خیامی
1382-86

محمدرضا کیانی
1386-91

مهندس مهدی کریمی
1391-93

مهدی بلوچی
1394-1396

فریبرز نعیمی
1396-1397

حسن نوروزی
مدیر فعلی استان اصفهان