کسب رتبه اول مدیریت بانک مسکن در شبکه بانکی استان

کسب رتبه اول مدیریت بانک مسکن در شبکه بانکی استان

مدیرشعب استان اصفهان از کسب رتبه اول مدیریت بانک مسکن در شبکه بانکی استان خبر داد
به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان مهدی بلوچی با اشاره به منابع مدیریت شعب اصفهان گفت : بانک مسکن در استان با منابع قریب به 23 هزار میلیارد ریال موفق شد تا رتبه اول مانده منابع را در بین بانکهای تخصصی دولتی ونیمه دولتی استان اصفهان بدست آورد.
وی افزود : بانک مسکن استان اصفهان باتوجه به دارا بودن سهم 6 درصدی پرسنل و 28 درصدی شعب از کل بانکهای تخصصی دولتی ونیمه دولتی ، توانسته است با همت وحمیت همه پرسنل سهم 43 درصدی از کل منابع این گروه از بانکها را به خود اختصاص دهد و انتظار میرود تا با تلاش موثر گروهی این سهم تؤاماً در بین بانکهای تخصصی و  کل شبکه بانکی استان افزایش و ارتقای یابد.
مدیر شعب اصفهان با اشاره به آمار منتشره کمیسیون هماهنگی شبکه بانکی استان تشریح کرد: متوسط سرانه منابع به تعداد پرسنل در بانکهای تخصصی دولتی ونیمه دولتی استان 24هزارو274میلیون ریال است در صورتیکه همین سرانه دربانک مسکن استان اصفهان با 37/1 برابر 33هزارو485 میلیون ریال و همچنین در بین بانکهای تخصصی و تجاری دولتی ونیمه دولتی ستان نیز 30هزار و 760 میلیون ریال است که این آمار حاکی از زحمات زیاد پرسنل مستقر در صف وستاد بانک مسکن استان اصفهان میباشد.
مهدی بلوچی در پایان ضمن تاکید بر جذب منابع ارزان قیمت،خرد و پایدار تاکید کرد : در سال همدلی وهمزبانی همه کارکنان باید با برنامه ریزی،تلاش،تدبیر و توکل در جهت ارتقای جایگاه بانک مردمی و خوش نام مسکن در بین شبکه بانکی استان از هر حیث بکوشند.
آخرین بروزرسانی 1394/11/18