تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری دوره آموزشی نقش نمازدرسلامت معنوی واجتماعی در اصفهان

دوره آموزشی 8 ساعته نقش نماز در سلامت معنوی و اجتماعی طی دو روز در حوزه های شمال و غرب مدیریت با شرکت کارکنان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان ، در این دو دوره به ترتیب 54 و 41 نفر از حوزه های غرب و شمال مدیریت اصفهان تحت آموزش قرارگرفتند.

آخرین بروزرسانی 1398/4/22