وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان

وضعیت اجتماعی استان 

براساس سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 1385هجری شمسی استان کرمان ​2652413نفرجمعیت داشته که ازاین تعداد 9/52درصددرنقاط شهری و46درصددرنقاط روستایی ساکن و1/1درصدغیرساکن یاخوش نشین بوده اند.دراین سال شهرستان کرمان با7/79درصدشهرنشینی وشهرستان کهنوج با9/13درصدشهرنشینی به ترتیب بیشترین وکمترین درصدشهرنشینی راداشتند.استان کرمان مانندسایرمناطق ایران شاهدمهاجرت وسیع روستاییان به شهرها بوده ودرکنارجمعیت ساکن،ایلات کوچ رووعشایری نیزداردکه ازگروههای مختلف تشکیل شده اند.ایلات کرمان بطورپراکنده دردامنه کوهستانهای پاریز،کوه پنج تن ،کوه چهل تن ،بیدخون ،کوه شاه ،کوهزاروکوهستان ساردوییه زندگی می کنندودرایام قشلاق تاحدودبندرعباس ومیناب نیزپراکنده می شوند.براساس سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 85،جمعیت فعال استان 677650نفربوده است که 5/91درصدآن راجمعیت شاغل تشکیل داده است .

وضعیت اقتصادی استان 

وسعت زیاداستان وساختارتشکیلات زمین ساختی باعث شده این استان مقام اول کشورراازلحاظ معادن متعددوغنی به دست آورد .دراستان کرمان معادنی نظیر آهن ،مس ،سرب وروی وجودداردکه بعضی ازآنهادارای پیشینه ای کهن وچندین هزارساله دربهره برداری می باشند.معادن مهم استان عبارتنداز :معدن مس سرچشمه ،مس میدوک ،سنگ آهک گل گوهرسیرجان ،زغال سنگ پابدانا ،کرومیت اسفندقه وفاریاب وتیتانیوم کهنوج .
تولیدناخالص داخلی استان برابربا5/632میلیاردریال بوده که سهم بخش کشاورزی ازکل تولیدناخالص داخلی استان برابربا59درصدوسهم بخش صنعت ،معدن وخدمات به ترتیب برابربا23و18درصدبوده است .بخش کشاورزی مهمترین بخش اقتصادی استان است که نزدیک به 10درصدازکل ارزش افزوده بخش کشاورزی کشوررابه خوداختصاص داده است .همچنین سهم تولیدناخالص داخلی کشور(بدون نفت )نزدیک به 5درصداست که باتوجه به سهم جمعیت استان به کل کشور(حدود3/3درصد)درخورتوجه است .

 

جغرافیای طبیعی استان:

استان کرمان درجنوب شرقی ایران قرارگرفته است وارتفاعات آن دنباله رشته کوههای مرکزی ایران است که ازچین خوردگیهای آتشفشانی آذربایجان شروع می شود وتابلوچستان امتدادمی یابدودنباله آن رادرفلات مرکزی ،حوزه های پست داخلی وکویرچندین بارقطع می کنند.تنوع آب وهوایی استان کرمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی درخورتوجه است .درنتیجه این شرایط اقلیمی ،درنواحی شمال وشمال غربی ومرکزی آب وهوا خشک ودرجنوب وجنوب شرقی گرم ومرطوب است .رژیم بارندگی اغلب به صورت باران است ودرمحدوده آبان ماه تا اردیبهشت ماه قرارداردوازبادهای غربی وشمالغربی منطقه تغذیه می شودکه اغلب موسمی وخشک است وبه دلیل دربرداشتن انبوه خاک وشن ،رطوبت نسبی هواراتقلیل می دهد.حداکثردرجه حرارت دربخش شهداداست که از50درجه سانتیگرادتجاوزمی کند.میزان تبخیردراستان بین 1500تا4500میلی متردرسال نوسان داردکه حداکثرآن مربوط به حاشیه کویر لوت (دشت شهداد،دشت بم ونرماشیر )است .ازنظربارندگی ،توده های هوای باران زا ازسمت غرب وشمالغرب به آن می رسد وبعلت پیمایش مسیری طولانی برروی خشکیها وهمچنین عبوراز سلسله جبال زاگرس والبرز دچارفرسایش ورطوبت زیادی رامتحمل می شود وآورد آبی آن اندک است .ارتفاعات مرکزی استان ازخشکی اقلیم می کاهدوتناسب یاافزایش ارتفاع موجب افزایش بارندگی وکاهش دما می شود .استان کرمان تحت تاثیربادهای مختلف برون منطقه ای ومحلی است .وزش این بادها،آب وهوای آن رادستخوش تحولات وتغییرات زیادی می کند.این بادهاعمدتاازنوع بادهای موسمی وخشک است ودرماههای اسفند،فروردین واردیبهشت میوزندوجهت وزش آنها ازجنوب غربی به طرف شمال شرقی ومشرق است .بادهای غربی وشمال غربی باعث ریزش باران درزمستان و بهار می شوند.