تازه های اخبار تازه های اخبار

کمیته تخصصی وصول مطالبات با حضور عضو هیات مدیره واعضای کمیسیون عالی وصول مطالبات بانک در مدیریت کرمان برگزار شد .

نشست کمیسیون عالی مطالبات

با هدف ارایه راهکار ومساعدت به پرونده های مطالبا تی، کمیسیون عالی مطالبات بانک با حضور ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک در مدیریت کرمان تشکیل شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان جلسه کمیته تخصصی وصول مطالبات در مدیریت کرمان وبا حضور رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک ، مدیر امور حقوقی ووصول مطالبات ، روسای ادارات کل شعب استانها،پیگیری وصول مطالبات واعتبارات وتامین مالی به عنوان اعضا کمیسیون عالی وصول مطالبات ومسوولان مدیریت  وروسای دوایر حقوقی واعتباری مدیریت کرمان برگزار شد .

در ابتدای این نشست تعدادی از   پرونده مطالباتی با  حضوربدهکاران  مورد بررسی قرار گرفت ومساعدتهای به منظور تعیین تکلیف پرونده های مطالباتی آنان توسط  کمیسیون عالی وصول مطالبات بانک اتخاذ شد .

در ادامه این جلسه پرونده های مطالباتی 20شعب از شعبی که بالاترین میزان رشد مطالبات را  در عقود مبادله ای غیر مسکن مهر وروستایی داشتند؛ با حضور روسای شعب و   اعضای کمیسیون مطالبات عالی وصول مطالبات بانک  مورد بررسی قرار گرفت وراهکارها و پیشنهاداتی برای تعیین تکلیف پرونده های مطالباتی ارایه شد .

آخرین بروزرسانی 1396/9/29