تازه های اخبار تازه های اخبار

دوره آموزشی آشنایی بامدیریت سبز به مدت 8ساعت در کرمان برگزار شد

برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز

در راستای تداوم برنامه های آموزشی وآشنایی وارتقای فرهنگ مدیریت سبز یک دوره آموزشی تحت عنوان مدیریت سبز به مدت 8ساعت وبا حضور 57نفر از روسا دوایر مدیریت وشعب تحت پوشش برگزار شد

جلال کمالی مدرس این دروه آموزشی ، مدیریت سبز را بکار گیری موثر وکارامد تمامی منابع مادی وانسانی برای هدایت وکنترل سازمان جهت نیل به اهداف با سازمان دهی وبرنامه ریزی عنوان کرد

وی ایجاد بستر های مناسب جهت ارتقا یبهره وری ،کیفیت ،رقابت پذیری ،خلاقیت ونوآوری در مصرف بهینه مواد را ازعوامل موثر در پیاده سازی مدیریت سبز در سازمان ها عنوان کرد

 

حفاظت از منابع پایه ،استقرار نظام مدیریت وبهره وری سبز ،اصلاح وبهبود فرآیندها  ،رعایت الگوی مصرف وبهینه سازی سوخت ،آب ،برق ،انرژی ،کاغذ ،مواد اولیه وتجهیزات ،اصلاح الگوی فرهنگ مصرف با فرهنگ سازی پایدار واشاعه فرهنگ بهینه مصرف ،ایجاد ساز وکار اجرایی مناسب جهت کاهش مصرف مواد ومنابع پایدار از محل صرفه جویی  واموزش با فرهنگ سازی وجلب مشارکت عمومی از موارد مطرح شده در این دوره آموزشی بود

آخرین بروزرسانی 1398/6/31