تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری دوره آموزشی باز آموزی سپرده سرمایه گذاری تسهیلات ممتاز در مدیریت کرمان

دوره آموزشی باز آموزی سپرده سرمایه گذاری تسهیلات ممتاز با حضور 41نفر از کارکنان به مدت 17ساعت در مدیریت کرمان برگزار شد .

مباحث  مربوط به شرایط عمومی افتتاح انواع  حسابهای سپرده سرمایه گذاری ممتاز ،شرایط ویژه حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز برای اشخاص حقیقی ،محاسبات و اولویت بندی هریک از سرفصل های حساب ممتاز ،نحوی تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات   ،اولویت بندی جهت تخصیص اوراق گواهی حق  تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در پایان روز پانزدهم ازجمله مباحثی بودکه توسط محسن سعیدی مدرس دوره به فراگیران آموزش داده شد .

آخرین بروزرسانی 1398/6/31