تازه های اخبار تازه های اخبار

با استفاده از پتانسل وارتباطات کارکنان ،شناسایی بازارهای هدف و ابزارهای در اختیار مدیریت با افزایش سهم مدیریت ازمنابع موجود در باز ار جایگاه مدیریت را ارتقا دهیم

بااستفاده از پتانسل وارتباطات کارکنان در حوزه بازاریابی سهم منابع مدیریت را افزایش دهید

با استفاده از پتانسل وارتباطات کارکنان ،شناسایی بازارهای هدف و ابزارهای در اختیار مدیریت با افزایش سهم مدیریت ازمنابع موجود در باز ار جایگاه مدیریت را ارتقا دهیم

به گزارش روابط عمومی مدیریت این مطلب را محمدغفوریان مدیر جدید شعب استان در اولین نشست  کمیته بازاریابی عنوان وبر شناسایی پتانسل ها وظرفیتهای منطقه در حوزه بازاریابی تاکید کرد.

وی نقش راهبردی مدیریت در  برنامه ریزی ،هدفگذاری وپیگیری مستمر بازاریابی های انجام شده توسط  شعب را در جذب منابع موثر دانست  وافزود هوشمندی واستفاده بهینه از فرصتها راه رسیدن به موفقیت را همواره می کند

مدیر شعب استان با اشاره به نقش اثر گذار ستاد در حوزه بازاریابی گفت شعب ومدیریت هردو باید مطالبه گر باشند وخواسته های  شعب در حوزه بازاریابی باید توسط ستاد  پاسخ داده شود وهمچنین ستاد نیز خواستهای خودرا در زمینه بازاریابی از شعب مطالبه کند

غفوریان در ادامه با تاکید برشناسایی جامعه هدف طرح 2و1  استفاده همه شعب را از فرصت ایجاد شده برای جذب منابع جدید خواستار شد  .

 

آخرین بروزرسانی 1398/8/14