پیشینه مدیریت شعب استان پیشینه مدیریت شعب استان

این مدیریت در سال ۱۳۶۹ در محل بلوارسجاد- نبش خیابان حامد جنوبی به مدیریت آقای مهدی صفاییان تشکیل شد. در سال ۱۳۷۲ به ساختمان تازه تاسیس شعبه مرکزی مشهد واقع در سه راه جم نقل مکان یافت. در سال ۱۳۷۶ محل مدیریت از شعبه مرکزی مشهد به مکان جدید واقع در بلوار خیام- نبش خیام ۲۹ به مدیریت آقای غلامحسین جعفریان منتقل شد.

در تاریخ 1376/04/28 مدیریت از آقای جعفریان به آقای غلامرضا بصیری ، در تاریخ 1378/04/13از آقای بصیری به آقای عباس نصر، در تاریخ 1384/06/10از آقای نصر به آقای غلامرضا سربندی و در تـاریخ 1387/09/16 از آقای سربندی به آقای جعفر آقاملایی انتقال پیدا کرد و در تاریخ 1392/06/04مدیریت به آقای مرتضی صالحی و در تاریخ 1393/06/16 آقای ابوالفضل مهران به عنوان مدیر شعب خراسان رضوی قبول مسیولیت نمودند و در تاریخ 1396/05/21آقای حسن خطیب زاده به عنوان مدیر شعب خراسان رضوی انتخاب شدند که در حال حاضر نیز مکان مدیریت در بلوار خیام مشهد نبش خیام ۲۹ می باشد.

قـابل ذکـر است ایـن مدیریت  در حال حاضر دارای 617 نفر کارمند شاغل رسمی، ‌131 نفر کارمند شرکتی و 217 نفر بازنشسته و 55 نفر وظیفه بگیراست و دارای تعداد ۷1 شعبه شامل 45 شعبه در مشهد ، 26 شعبه در شهرستان و یک باجه در سازمان مسکن و شهرسازی می باشد.