فهرست اخبار فهرست اخبار

طی بازدید از شعبه مرکزی اهواز

مدیر شعب خوزستان بر تحقق اهداف ده گانه بانک تاکید کرد

تحقق اهداف ده گانه بانک مهمترین توصیه مدیرشعب خوزستان در بازدید از شعبه مرکزی اهواز عنوان شده است

 

به گزارش روابط عمومی این مدیریت ، مدیر شعب استان بهمراه معاونین ،مسیولین دوایروکارشناسان مدیریت ضمن حضور در شعبه مرکزی اهواز ودیدار بامسیولین وکارکنان این شعبه طی سخنانی گفت:

راه وهدف ما در سالجاری مشخص وروشن است . اهداف ده گانه بانک که توسط مدیران وکارشناسان وبا تاکید مدیرعامل محترم برای ما ترسیم شده است چراغ راه روشنی است که ما را به سوی تعالی و شکوفایی امور محوله رهنمون می سازد.

وی ضمن بر شمردن اهداف ده گانه افزود: جذب منابع ،کاهش مطالبات معوق وافزایش وصولی ها ،فروش اقساطی تسهیلات مسکن مهر ، جذب منابع ارزان قیمت وصفر درصدی بمنظور کاهش قیمت تمام شده پول در بانک از مهمترین ،اصول واهداف ده گانه محسوب می شوند که لازم است در این خصوص از همه توان وظرفیت های انسانی وسازمانی بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده در بخش های یاد شده استفاده کنیم.

وی افزود:بحمدالله همکاران مدیریت خوزستان در بخش جذب منابع بخوبی در راستای تحقق سیاست هاومنویات مدیر عامل محترم گام برداشته وبه حرکت پویا وبالنده خود در این بخش همچنان ادامه خواهند داد.رشد بیش از 16 درصدی منابع وکسب رتبه اول در بین مدیریت های همتراز ورتبه هشتم در سطح مدیریت های کشور تا ابتدای خردادماه سالجاری نشان از عزم واراده جدی همکاران دراین زمینه است.

وی در خصوص کاهش مطالبات معوق وتسریع در فرایند فروش اقساطی تسهیلات مسکن مهر گفت:

دوکمیته کاری متشکل از همکاران وبا حضور اینجانب ومعاونین مدیریت با حضور در شعب بویژه شعب شهرستان ها موضوع را به شکل جدی وباکمک فرمانداران ،مسیولین راه وشهر سازی وبنیاد مسکن هر شهر پیگیری ودنبال می کنند . تاکنون با بررسی وپیگیریهای کمیته های مذکور اقدامات خوبی در مورد اطلاع رسانی به متقاضیان ومتقاعد کردن آنان به تعیین تکلیف تعداد قابل توجهی از واحد ها انجام شده است .

وی ضمن تشکر از معاونین وهمکاران عضو این دو کمیته افزود:

با ادامه روند مذکور تا پایان سال می توان شاهد اقدامات خوب وقابل توجهی دربخش کاهش معوقات وافزایش تعداد واحد های فروش اقساطی شده بود.

فیروز دوستانی سرپرست شعبه مرکزی اهواز نیز ضمن تشکر ا زحضور مدیر ومسیولین مدیریت استان در شعبه مرکزی اهواز طی سخنانی گفت:

همه همکاران در شعبه مرکزی اهوازهم پیمان شده اند که بر میثاق خود د رتحقق اهداف ده گانه مورد نظر مدیر عامل محترم لحظه ای د رنگ ننموده وهمواره ودر طی روزها وماه ها ی آتی همه مساعی وتلاش خود بمنظور تحقق اهداف یاد شده بکار گیرند.

وی افزود :

با راهنمایی ها ودستورات مدیر محترم استان وسایر مسیولین مدیریت وتلاش وهمت کارکنان شعبه قطعاً به اهداف مورد نظر بانک تا پایان سال دست خواهیم یافت .آنچه مهم است اراده وخواست ماست این اراده وخواستن ، امسال در شعبه مرکزی اهواز بر تارو پود همه کارکنان ما نفوذ کرده وتا پایان سال نیز پیامد مثبت آن را مشاهده خواهیم کرد .
همانگونه که رشد بیش از 20درصد ی منابع شعبه تاکنون گواه بر این تلاش بی وقفه است.

آخرین بروزرسانی 1394/5/6