فهرست اخبار فهرست اخبار

برگزاری جلسات بخشنامه خوانی در مدیریت خوزستان بارویکرد جدید

جلسات بخشنامه خوانی مدیریت خوزستان از این پس با رویکرد جدید برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی این مدیریت ، نشست بخشنامه خوانی خردادماه مدیریت خوزستان با حضور همزمان روساومعاونین شعب همراه با مسیولین دوایر حوزه ستاد برگزار شد.

در این جلسه که مدیر شعب استان ومعاونین وی حضور داشتند ابتدا آزمونی در خصوص سنجش میزان اطلاعات همکاران برگزار شد.این ارزشیابی وآزمون براساس محتویات بخشنامه های ابتدای سال تاکنون بعمل آمده است اوراق امتحانی و پاسخنامه های حاضرین نیز در همین جلسه تصحیح ونمره آزمون به آنان اعلام شد . چهار نفر ا زهمکارانی که بهترین وکاملترین پاسخ ها را دادند تشویق وبه قید قرعه به یک نفر از آنان هدیه ویژه ای در همین نشست توسط مدیر شعب استان اهدا گردید.

سپس جلسه بخشنامه خوانی به شکل کلاس فعال آموزشی برگزار شد.یعنی نشست از حالت اینکه افراد سخنران وتشریح کننده بخشنامه ها به صورت متکلم وحده مطالب خود را ارایه کنند خارج و بصورت شرکت فعال هر دو طرف در مباحث مربوطه ادامه یافت.

به عبارت دیگر شرایطی فراهم شد که همه افراد حاضر در نشست بخوبی توانستند در مباحث مهم مطرح شده شرکت کنند ونظرات واطلاعات خود رادر معرض سنجش دیگران قرار دهند . تمرکز بر بخشنامه های مهم و کاربردی و موارد مرتبط با امور مراجعین ومشتریان همراه با ارایه طرح وپیشنهاد از طرف همکاران از مهمترین ویژگیهای این نشست بود.

در نظر سنجی صورت گرفته از همکاران در همین نشست همگی رضایت خود رااز برگزاری جلسات آینده بخشنامه خوانی به شکل وشیوه جدید اعلام کردند .

عباسعلی شفیعی مدیر شعب استان در پایان نشست ضمن پرسش از حاضرین در خصوص رویکرد جدید این جلسه واخذ نظرات مشورتی آنان طی سخنانی گفت: بحمدالله همه از روش وسبک تازه جلسات بخشنامه خوانی راضی هستند .این شیوه قطعاً در نشست های آتی نیز اجرا وعملی خواهد شد

.تبادل اطلاعات ونظرات همکاران در اینگونه جلسات ، بسیاری از ابهامات و اختلاف نظر ها را روشن می کند. وی افزود:

مهمترین دست آورد این شیوه ،وحدت رویه شعب در ارایه خدمت ومشاوره به مشتریان ، استفاده از نظرات و اطلاعات سایر همکاران بمنظور روشن شدن نکات قابل تامل بخشنامه ها و مشخص شدن نواقص اجرای امور است .

وی با اشاره به عناصر مهم خلاقیت ، نوآوری وصداقت اظهار کرد:

این عناصرمهم در کنار افزایش سطح معلومات واطلاعات شغلی همکاران که از طریق مطالعه بخشنامه ها ودستور العمل های بانک بدست می آید نیروی انسانی بانک را بعنوان سرمایه و منبع اثر بخشی فعالیت ها معرفی می کند اینجاست که دانشمندان علوم ومنابع انسانی چنین فردی رادر سازمان عامل پویایی امور وتوسعه کیفی سطح فعالیت ها وتحقق اهداف آن می دانند .

مدیر شعب استان افزود :یکی از مهمترین آثار جلسات بخشنامه خوانی به این شیوه توانمند سازی همکاران بمنظورارایه اطلاعات صحیح وشفاف آنان به مشتریان ومراجعین است که خود بخشی از فرآیند تکریم ارباب رجوع محسوب می شود .

همدلی وصمیمیت میان همکاران بویژه مسیول ومعاون شعبه ، نظم وانضباط کاری پرسنل وآموزش فرآیند عملی آن به همکاران تازه استخدام ، توجه به هدف گذاری های سال جدید بویژه اهداف ده گانه وجذب منابع قرض الحسنه صفر در صدی ومنابع پایدار وارزان قیمت از مهمترین توصیه های ایشان به روسای شعب بوده است.

آخرین بروزرسانی 1394/5/6