فهرست اخبار فهرست اخبار

تقدیراز افراد برتر آزمون سنجش اطلاعات شغلی سال 92 مدیریت خوزستان

با حضور تعدادی از کارکنان شعب شهر اهواز از افراد برتر آزمون سنجش اطلاعات شغلی سال 92 مدیریت خوزستان تقدیر ویژه بعمل آمد

به گزارش روابط عمومی این مدیریت ، در این نشست که با تقدیر از مدرسان برتر استانی نیز همراه بود عباسعلی شفیعی مدیر شعب طی سخنانی گفت:

دریک سازمان نیروهایی ارزش آفرین هستند که از ویژگی تعهد ، دانش ودلسوزی لازم برخوردارند.اینگونه افراد برای سازمان سرمایه محسوب شده که از وجود وحضور آنان می توان تولید دانایی وارزش آفرینی کرد.

دانش کاری اگر بامطالعه دقیق دستور العمل ها ومقررات جاری بانک وتعهد وعرق سازمانی همراه شود بهترین کارایی واثر بخشی را در فرآیند ارایه خدمت به مشتریان بدنبال خواهد داشت.

وی افزود:آگاهی از شرایط ومحیط بیرونی سازمان بویژه شرایط اقتصادی وپیشرفت های نوین دنیای الکترونیک موجب ارتقا سطح دانش واطلاعات عمومی وتخصصی کارکنان شده که در نهایت توانمند سازی نیروها ومنابع انسانی سازمان از مهمترین دست آوردهای آن است

ایشان ضمن تقدیر وتشکر از جایگاه ونقش مدرسین آموزشی بانک در توسعه وتوانمند سازی کارکنان افزود:

با به روز کردن اطلاعات ودانش خود ،قدرت تشخیص وتحلیل مان را افزایش دهیم تا بتوانیم دربرابر گزینه های مختلف پیش رو،بهترین شیوه را انتخاب و سپس تصمیم گیری کنیم.

انتخاب بهترین روش برای تصمیم گیری در برابر مسایل پیش رو حاصل نمی شود مگر با تفکر خلاق وافزایش قدرت تحلیل مسایل کاری در راستای صلاح وصرفه بانک.

مدیر شعب استان خطاب به مدرسین آموزشی مدیریت گفت:

از تجارب یکدیگر واز رهنمودها ودستاوردهای علمی مراکز دانشگاهی ، اساتید وخبرگان نظام بانکی جهت توسعه کمی وکیفی امور وفعالیت ها استفاده کنیم .همچنین از دانش وتجربه خود جهت انتقال به سایر همکاران لحظه ای دریغ ومضایقه نکنیم.سازمان خود رابه یک سازمان یادگیرنده وفراگیر تبدیل کنیم .هر شخص حقیقی ویا حقوقی که خود را همیشه نیازمند آموزش ببیند قطعاً در اوج تعالی وکمال وپیشرفت نیز قرار خواهد گرفت. سیر قهقرایی وپس رفت زمانی حادث می شود که افراد ویا سازمانها خود را مستغنی وبی نیاز از یادگیری و فراگیری احساس کنند.

آقایان محمد مبشر نژاد رییس شعبه شادگان ، علی مردانی وعلی پورریالی کارمندان شعب هفتگل ومسجد سلیمان خانم ها ندا کربلیوند وصدیقه باقری از کارکنان شعب زیباشهر و نخل که درآزمون سنجش اطلاعات شغلی سال 92 حایز رتبه های برتر استانی شده اند با اهدا لوح تقدیر از سوی مدیر شعب استان مورد سپاس وقدردانی قرار گرفتند.

همچنین در بخش مدرسین برتر آموزشی به ترتیب آقایان یاور عسکری،سید علیرضا هابیلی ، سید محمد موسوی ، حمدان بچاری وعلی امیدی به عنوان مدرسین برتر استانی انتخاب ولوح سپاس وتقدیر خود را از مدیر شعب استان دریافت کردند.

آخرین بروزرسانی 1394/5/6