فهرست اخبار فهرست اخبار

در سال گذشته اتفاق افتاد

رتبه نخست مدیریت خوزستان در صدور ضمانتنامه

مدیریت خوزستان با صدور بیش از 35درصد از سهم کل ضمانت نامه های بانک در سال 92 توانست رتبه نخست این بخش را در سطح مدیریت های کشور بدست آورد .

 

به گزارش روابط عمومی این مدیریت ،در راستای بسط وگسترش فعا لیت های کارمزد محور که با کمترین هزینه موجب افزایش بهره وری سبد محصولات و خدمات بانک می شود این مدیریت در سال گذ شته توانست با صدور 147فقره ضمانت نامه با مبلغ 1/669میلیارد ریال رتبه نخست وجایگاه بسیار مناسبی را در این خصوص کسب کند .

مدیر عامل محترم بانک نیز با صدورسپاسنامه واهدای لوح تقدیر در سمینار سراسری مدیران ارشد بانک از زحمات وتلاش وپیگیری های بی وقفه مدیر وکارکنان شعب خوزستان در این بخش تشکر وقدردانی کرد.

گفتنی است ضمانت های مذکور در قبال وجوه وسپرده نقد صادر شده واز میزان ریسک تقریباًصفر برخوردارند .

مدیر شعب استان نیز در همایش سه ماهه نخست روسای شعب از مسیول وکارکنان شعبی که در این خصوص عملکرد خوب ومطلوبی داشته اند با اهدا لوح تقدیر وهدایا قدردانی کرد .

 

رتبه نخست مدیریت خوزستان در صدور ضمانتنامه

مدیریت خوزستان با صدور بیش از 35درصد از سهم کل ضمانت نامه های بانک در سال 92 توانست رتبه نخست این بخش را در سطح مدیریت های کشور بدست آورد .

به گزارش روابط عمومی این مدیریت ،در راستای بسط وگسترش فعا لیت های کارمزد محور که با کمترین هزینه موجب افزایش بهره وری سبد محصولات و خدمات بانک می شود این مدیریت در سال گذ شته توانست با صدور 147فقره ضمانت نامه با مبلغ 1/669میلیارد ریال رتبه نخست وجایگاه بسیار مناسبی را در این خصوص کسب کند .

مدیر عامل محترم بانک نیز با صدورسپاسنامه واهدای لوح تقدیر در سمینار سراسری مدیران ارشد بانک از زحمات وتلاش وپیگیری های بی وقفه مدیر وکارکنان شعب خوزستان در این بخش تشکر وقدردانی کرد.

گفتنی است ضمانت های مذکور در قبال وجوه وسپرده نقد صادر شده واز میزان ریسک تقریباًصفر برخوردارند .

مدیر شعب استان نیز در همایش سه ماهه نخست روسای شعب از مسیول وکارکنان شعبی که در این خصوص عملکرد خوب ومطلوبی داشته اند با اهدا لوح تقدیر وهدایا قدردانی کرد .

آخرین بروزرسانی 1394/5/6