فهرست اخبار فهرست اخبار

طی آیین ویژه ای

حمایل بانکداربرتر صندوق یکم بردوش 11 نفر از کارکنان مدیریت خوزستان قرارگرفت

با حضورمدیر شعب خوزستان ، مسیولین حوزه ستاد وروسای شعب اهواز ازبانکداران برتر حساب صندوق پس انداز مسکن یکم تقدیر شد .
به گزارش روابط عمومی مدیریت استان ،‌این مراسم به مناسبت تجلیل ازبرگزیدگان فعال حساب پس انداز مسکن یکم درشهرهای بالای 200 هزارنفرجمعیت برگزارشد .
عباسعلی شفیعی مدیریت استان با تشکر ازهمکارانی که در حوزه های مختلف بازاریابی،‌ اطلاع رسانی ، اجرایی ودرسطح شعب موجب معرفی وشناساندن این حساب به مخاطبین طرح شده اند طی سخنانی اظهارکرد :
بازاریابی صندوق یکم علاوه برتبلغیات واطلاع رسانی برون شعبه ای نیاز به مذاکره وتوجیه وتشریح حساب برای مخاطبین طرح دارد . ابهامات وپرسش های احتمالی مشتریان درخصوص این حساب با بیان ومذاکره حضوری همکاران پاسخ داده می شود واین درروند تصمیم گیری متقاضی تاثیر بسزایی دارد .
معاونین مدیریت نیز درخصوص اهمیت این حساب وسازوکارهای لازم برای موفقیت آن ، مطالبی را به همکاران ارایه کردند.
دراین نشست ازرییس ومعاون شعبه مرکزی اهواز آقایان فیروز دوستانی وهدایت آله آقایی به سبب کسب رتبه نخت افتتاح حساب صندوق یکم درسطح کشور با اهدا هدایا قدردانی بعمل آمد .
همچنین ازروسای شعب گلستان ،‌فروردین وامام اهواز آقایان علیرضا شریفی ،‌حمید آلبوفرحان وفرهاد ملک نیز به سبب موفقیت درافتتاح این حساب با تقدیم هدایا بوسیله مدیر شعب استان تقدیر شد.
بانکدار برتر و ویژه این مراسم نوید نیل ساز ازشعبه مرکزی اهواز که بیشترین مذاکره وتلاش را درمورد بازاریابی وجذب مشتریان این حساب داشته است نیز مورد تجلیل وقدردانی ویژه قرارگرفت.
دربخش حوزه ستاد که نقش موثری دراطلاع رسانی وتبین شرایط و ضوابط حساب به مشتریان وهمکاران داشته اند نیز قدردانی بعمل آمد . سید علیرضا هابیلی مسیول دایره اموراعتباری ،‌علی حسین جانی مسیول دایره امورمالی وگروه روابط عمومی وبازاریابی مدیریت دراین مراسم مورد تقدیروتشویق مدیریت شعب استان قرارگرفتند .
گفتنی است طی آیین ویژه ای دراین نشست حمایل بانکداری برتر صندوق پس انداز مسکن یکم بردوش 11نفر از کارکنان فعال این حساب قرارگرفت .
آخرین بروزرسانی 1394/11/21