فهرست اخبار فهرست اخبار

مدیرشعب خوزستان درآیین روز کارمند:

مهمترین مهارت بانکدار موفق توان برقراری ارتباط با مشتری است

عباسعلی شفیعی مدیرشعب خوزستان به مناسب روز کارمند درجمع تعدادی از کارمندان شعب حضور یافت وازنزدیک ضمن دیدار با آنان این روز مهم را که امسال مصادف با ولادت امام رضا(ع) است به آنان تبریک گفت .
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، وی دراین جمع طی سخنانی با اشاره به اهمیت روز کارمند گفت : هفته دولت که بنام شهیدان والا مقام رجایی وباهنر آراسته است حاوی پیام های خوب و فراوانی است .
توجه به مشکلات وامورمراجعین و تلاش و چاره جویی برای حل آن ، تکریم ورعایت اخلاق اسلامی وسلامت اموردرمراحل مختلف آن ازمهمترین عواملی است که رعایت آنان درنظام اداری کشور به رضایت مراجعین منجر می شود .
وی افزود : بانک مسکن درسطح کشور و استان رتبه نخست سلامت اداری را بدست آورده که این نشان از رعایت موارد یاد شده است .
مدیرشعب استان با اشاره به توجه خاص مدیرعامل بانک به کارمندان جوان ازآنان خواست این دیدگاه وفرصت را مغتنم شمرده ،‌ با تلاش و عملکرد پویا ، حسن اعتماد مدیرعامل بانک را که به نحو شایسته آنان را مورد نظر قرارداده است ارج نهند .
کوشش افزون تر وبکارگیری حداکثر ظرفیت وتوان فکری خود درمسیرتحقق اهداف مورد نظر بانک بویژه در سالجاری ازمهمترین وظایفی است که با عمل بدان می توانید جوهره فکری وتوانایی های کاری ، علمی ومدیریتی خود را د ر معرض دید مدیرومسیول شعبه قراردهید تا درآینده ازتوان وتجربه شما بخوبی استفاده شود .
وی با طرح تشویق های اداری وسازمانی خطاب به کارمندان این نشست تصریح کرد : هرکدام ازکارکنان که عملکردش مورد تایید رییس شعبه باشد بی شک مورد تشویق وتقدیر قرارخواهد گرفت همان گونه که تاکنون بیش از 300 نفر از همکاران شعب وحوزه ستاد درمدیریت خوزستان مورد تشویق وازآنان قدردانی بعمل آمده است .
بازتاب این حرکت تاکنون خوب ومثبت بوده زیرا انگیزه وعلاقه ای که دراین خصوص میان همکاران ایجاد کرده موجب پویایی عملکردها دربسیاری ازموارد شده است .
درهرصورت ایجاد انگیزه ونشاط درقاموس فرهنگ اداری تنها به پاداش ها ومحرک های مادی نیست بلکه توجه ونگاه مثبت سازمانی به افراد ، بالندگی وانگیزه های بیشتری ایجاد می کنند.
ایشان با بیان بعضی ویژگیهای کارمند نمونه اظهار کرد :
پیروی وتبعیت ازمسیول مافوق اولین گام پیشرفت کاری شماست . بی توجهی به دستورات سازمانی ، آفتی است که شما را به مسیر انحرافی وحاشیه ای سوق خواهد داد وازترقی وپیشرفت سازمانی شما جلوگیری می کند
عامل مهم دیگر کاربست ضوابط ومقررات است که اگر با مثبت اندیشی همراه شود بی گمان چرخ دنده های حرکت امور را تسهیل وروان خواهد کرد .
وی به روز بودن دانش ومعلومات کاری همکار ، تعهد ومسیولیت پذیری وداشتن فن مذاکره وبازاریابی وبرقراری ارتباط صحیح وهوشمند بامشتریان ومراجعین شعب را ازدیگر صفات یک کارمند خوب وموفق دانسته و گفت :
مهارت برقراری ارتباط با مشتری ازبهترین ومهمترین ویژگیهای یک بانکدار موفق وبرجسته است .
این مهارت آثارونتایج خوبی برای هرموسسه مالی واقتصادی دارد . عنصر توان برقراری ارتباط در کارمندان یک مجموعه اقتصادی ومالی مانند بانک نقش تعیین کننده ای درکارایی وسرنوشت آن دارد . یعنی اگرمحصول وخدمت عرضه شده ازتوان رقابتی بالایی برخوردار باشد اما نیروی انسانی توانمند برای شناساندن محصول وبرقراری ارتباط با مخاطبین برای معرفی خدمت ومحصول مورد نظر وجود نداشته باشد بی گمان این محصول ،‌ درحاشیه وکنار خواهد رفت .
گفتنی است دراین نشست صمیمی ،‌معاونین مدیریت ، مسیول حوزه حراست وروسای دوایر حوزه ستاد نیز حضورداشتند.
آخرین بروزرسانی 1394/11/21