فهرست اخبار فهرست اخبار

با حضور همکاران حوزه ستاد درمحل دفترکار ایشان صورت گرفت

تقدیر ازمدیر شعب خوزستان درروز کارمند

کارکنان حوزه ستاد به همراه معاونین مدیریت خوزستان ومسیول حوزه حراست با حضور دردفتر مدیرشعب استان اززحمات وتلاش های خستگی ناپذیر وی در روز کارمند قدردانی کردند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، طی سه سال گذشته مدیرشعب این استان با تشویق همکاران به مناسبت های مختلف موجب افزایش انگیزه آنان به منظور کاروفعالیت بیشتردرمسیرتحقق اهداف بانک نموده است . دربازه زمانی سه سال گذشته با پایش عملکرد کارکنان بیش از 300 نفر از آنان مورد توجه وتشویق ایشان قرارگرفتند.
این محرک های مثبت وتقویت کننده تاکنون اثرقابل توجهی درافزایش روحیه نشاط وشادابی همکاران داشته است .امیدواری ، تحرک وبالندگی ، اعتماد به نفس ، انجام کار بهتروشوق وذوق به زندگی سازمانی وحتی زندگی شخصی ازمهمترین دست آوردهای درنظرگرفتن نکات مثبت وجه شخصیتی افراد است .
به عبارت دیگر تکیه برویژگی ها ومزیت های خوب رفتاری افراد درسازمان ها اثربخش تر ازاصراروتوقف برنقاط ضعف شخصیتی آنان است .
این نگاه خوب درحوزه های صف وستاد مدیریت خوزستان تاکنون دنبال شده وخوشبختانه نتایج خوبی هم درافزایش کارایی منابع انسانی وهم دراثربخشی بیشترفعالیت ها داشته است .
به همین منظور ودرراستای قدردانی ازشیوه رفتار وبرخورد مناسب مدیرشعب استان،‌مجموعه کارکنان حوزه ستادی این مدیریت تصمیم به قدردانی ازوی درروز کارمند گرفتند.امید است این روش وسنت نیکو به گونه ای متقابل وصادقانه وبارعایت موازین اخلاقی وانسانی فضای سازمان های اداری را به بوی خوش صمیمت وهمدلی درسال همدلی وهمزبانی عطرآگین نماید .
گفتنی است دراین آیین نیکو ، هدایایی ارزشمند ومعنوی ازطرف همکاران به مدیرشعب استان اهدا گردید .
 
تقدیر ازمدیر شعب خوزستان درروز کارمند
کارکنان حوزه ستاد به همراه معاونین مدیریت خوزستان ومسیول حوزه حراست با حضور دردفتر مدیرشعب استان اززحمات وتلاش های خستگی ناپذیر وی در روز کارمند قدردانی کردند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، طی سه سال گذشته مدیرشعب این استان با تشویق همکاران به مناسبت های مختلف موجب افزایش انگیزه آنان به منظور کاروفعالیت بیشتردرمسیرتحقق اهداف بانک نموده است . دربازه زمانی سه سال گذشته با پایش عملکرد کارکنان بیش از 300 نفر از آنان مورد توجه وتشویق ایشان قرارگرفتند.
این محرک های مثبت وتقویت کننده تاکنون اثرقابل توجهی درافزایش روحیه نشاط وشادابی همکاران داشته است .امیدواری ، تحرک وبالندگی ، اعتماد به نفس ، انجام کار بهتروشوق وذوق به زندگی سازمانی وحتی زندگی شخصی ازمهمترین دست آوردهای درنظرگرفتن نکات مثبت وجه شخصیتی افراد است .
به عبارت دیگر تکیه برویژگی ها ومزیت های خوب رفتاری افراد درسازمان ها اثربخش تر ازاصراروتوقف برنقاط ضعف شخصیتی آنان است .
این نگاه خوب درحوزه های صف وستاد مدیریت خوزستان تاکنون دنبال شده وخوشبختانه نتایج خوبی هم درافزایش کارایی منابع انسانی وهم دراثربخشی بیشترفعالیت ها داشته است .
به همین منظور ودرراستای قدردانی ازشیوه رفتار وبرخورد مناسب مدیرشعب استان،‌مجموعه کارکنان حوزه ستادی این مدیریت تصمیم به قدردانی ازوی درروز کارمند گرفتند.امید است این روش وسنت نیکو به گونه ای متقابل وصادقانه وبارعایت موازین اخلاقی وانسانی فضای سازمان های اداری را به بوی خوش صمیمت وهمدلی درسال همدلی وهمزبانی عطرآگین نماید .
گفتنی است دراین آیین نیکو ، هدایایی ارزشمند ومعنوی ازطرف همکاران به مدیرشعب استان اهدا گردید .
آخرین بروزرسانی 1394/11/21