فهرست اخبار فهرست اخبار

طی نیمه نخست سال جاری بدست آمد

رتبه نخست مدیریت خوزستان درتعداد پایانه های خودپرداز با عملکرد فعال

مدیریت خوزستان با 78 درگاه بسیارفعال خودپرداز با کسب امتیاز بیش از 2000درشهریور ماه سالجاری رتبه نخست تعداد خودپردازهای با امتیاز بالا را بدست آورد .
به گزارش روابط عمومی این مدیریت وبراساس آمار ارایه شده ازطرف اداره خدمات نوین بانک ، این تعداد پایانه فعال با توجه به مجموع 98 دستگاه ثابت وسیاراین مدیریت گویای رقم 80درصدی خودپردازهای فعال بیش از 2000 امتیاز مورد نظر اداره خدمات نوین است .
به استناد همین آمار تعداد 14 دستگاه خودپرداز این مدیریت امتیاز متوسط را بدست آورده اند که با درنظرگرفتن این تعداد تنها 6 پایانه خودپرداز امتیاز 500 و کمتر از آن را گرفته اند .
سه شعبه امیدیه ، شهید باهنر وکوی ملی راه اهواز نیز طی شش ماه نخست سالجاری ودرهمه بازه های زمانی رتبه نخست وبرتر مجموع پرداختی درگاه ها ی ATMرا بدون کمترین امتیاز منفی داشته اند .
این سه شعبه دربرش های زمانی نیمه نخست درردیف 50شعبه برتر شبکه بانک قراردارند .
شعبه گلستان اهواز نیز پس ازشعب یاد شده رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است . شعبه امیدیه ، کوی ملی راه ، گلستان ، مرکزی شوشتر ، شهید منتظری دزفول ، مرکزی آبادان ، مرکزی خرمشهر، خرمکوشک اهواز ، پردیس ، وحدت دزفول ، عدالت بهبهان ، سلمان فارسی اهواز وکارون اهواز با نداشتن امتیاز منفی درشهریور ماه سالجاری عملکرد خوب وقابل قبولی ازخود ارایه نمودند.
مدیر شعب استان در نشست روسای دوایرمدیریت با اهدا لوح تقدیر وهدیه به روسای شعب وکاربران برتر گروه مسکن کارت این سه شعبه ازآنان تشکر وقدردانی کرد . یوسف نکویی ، محمد علی یبارزاده وهومن کنارکوهی مسیولین سه شعبه امیدیه ، شهید باهنر وکوی ملی راه اهواز هستند که مدیرشعب استان درجمع مسیولین ستاد مدیریت ازآنان تقدیر شایسته بعمل آورد .
همچنین سید امین موسوی مسیول دایره خدمات بانکی شعبه امیدیه به عنوان کاربر نمونه برای دومین بار انتخاب وازتلاش های پیگیر وشبانه روزی وی درساماندهی اموردستگاههای خود پرداز شعبه که موجب ارایه خدمات خوب وارزنده به مردم این منطقه شده است با اهدای لوح تقدیر وهدایا قدردانی بعمل آمد .
از رضا آبشری ومحمد خمیسی کاربران دایره سیستمهای مدیریت نیز که با پایش وکنترل پایانه ها نقش قابل توجهی درفرآیند ارایه عملکرد مناسب آنان داشته اند نیز تقدیرشد .
آخرین بروزرسانی 1394/11/21