فهرست اخبار فهرست اخبار

طی مهرماه سالجاری به ثبت رسید

کمترین حد عدم کارکرد 24 پایانه خودپرداز در مدیریت خوزستان

بر اساس گزارش اداره کل خدمات نوین 24 درگاه خودپرداز مدیریت خوزستان با کمترین حالت عدم کارکرد در مهرماه سالجاری بهترین خدمات سرویس دهی به مشتریان ارایه کرده اند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، از این تعداد دوازده پایانه با کارکرد عالی و بدون خاموشی و عدم کارکرد بیشترین امتیاز را بدست آوردند.
دوازده دستگاه دیگر نیز با کمترین موارد خاموشی و یا عدم کارکرد خدمات خوب و قابل توجهی را به مراجعین ارایه نمودند.
گفتنی است مدیر شعب استان از کارکنان مرتبط با این موضوع در دایره سیستم های مدیریت بویژه رضا آبشری تشکر و قدردانی کرد.
آخرین بروزرسانی 1394/11/21