مدیران اسبق استان مدیران اسبق استان

 
 
ابوالفضل مهران - اردیبهشت85 الی تیرماه 88
 
 
 
 
 
مجیدقاسم زاده - مردادماه 88 الی مرداد ماه 91
 
 
 
 
 
علی مقبلی -آبان ماه91 الی خرداد ماه93
 

 

مجید اسدی فر- مدیر شعب فعلی استان