مراسم تودیع

مراسم تودیع

مراسم تودیع همکار بازنشسته آقای لطیف رحمانی، با حضور مسو لین مدیریت وشعب تابعه در محل مدیریت برگزار شد.

در این مراسم نداف فهمیده مدیراستان طی سخنانی  گفت  : زیباست تا بیاموزیم رسیدن به بازنشستگی پایان راه نیست بلکه آغاز و تولدی دوباره در تکامل زندگی است .

وی ضمن قدردانی از بازنشستگان ، اظهار داشت: همه همکاران بازنشسته باید همچون گذشته حامی بانک باشند و در تمامی محافل اجتماعی و فرهنگی به عنوان سفیران بانکی، تبلیغات مثبت و موثر خود را در اذهان عمومی اشاعه دهند.

در پایان این مراسم با اهدا ی لوح تقدیر وهدایا از همکار بازنشسته لطیف رحمانی تقدیر وتشکر گردید.

آخرین بروزرسانی 1394/5/4