تازه های اخبار تازه های اخبار

بازاریابی

رفتار مناسب ومهارتهای ارتباطی از جایگاه ویژه ای در حفظ مشتریان برخورداراست
کمیته بازاریابی با حضور اعضای وبرخی از شعب تابعه این مدیریت به منظور بررسی عملکرد شعب در محل مدیریت برگزارشد.
در این نشست –سید اصغرحسینی –مدیر استان- طی سخنانی ضمن تشکر از تلاش شعب وگروه بازاریابی مدیریت که منجر به رشد 12درصدی منابع مدیریت طی 4 ماهه گذشته گردید اظهار کرد امیدواریم با تلاش بیشتر، تعامل و تشریک مساعی بین همه همکاران درپیشبرد موفق اهداف عملکرد بهتری داشته باشیم.
حسینی با تاکید برتقویت مهارتهای ارتباطی در شعب اظهارداشت حفظ مشتریان درمرحله اول در گرو رفتار مناسب کارکنان ومهارتهای ارتباطی ودرمرحله بعدبه ارایه خدمات مناسب بستگی دارد .
وی افزود براساس تحقیقات صورت گرفته یکی از علل اصلی حفظ مشتریان 70درصد عامل رفتاری ومهارتهای ارتباطی است و30درصد به عوامل دیگر نظیر نوع خدمات و... بستگی دارد بنابراین رفتار مناسب ومهارتهای ارتباطی از جایگاه ویژه ای در حفظ مشتریان برخورداراست که همه کارکنان باید به این موضوع مهم واقف باشند.
مدیر استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه منابع و مصارف در بانک ازروسای شعب خواست نهایت تلاش خود را در جمع آوری منابع بکار گیرند تا بتوانیم باتوان بیشتر در خدمت بخش مسکن باشیم.
در ادامه این نشست حسینی ضمن بررسی عملکرد شعب حاضردرجلسه با اشاره به تنوع خدمات بانک و جایگاه مسکن در کشور گفت: باید از ظرفیت های موجود در جهت دستیابی به اهداف استفاده حداکثری کنیم.
آخرین بروزرسانی 1394/5/3