جلسه کمیته وصول مطالبات

جلسه کمیته وصول مطالبات

جلسه هفتگی کمیته وصول مطالبات معوق با حضور آقای محمدرضا بوستان افروز = مدیرشعب استان- ،اعضای کمیته وصول مطالبات معوق و روسای شعب مرکزی زابل و دانشگاه زاهدان در محل مدیریت شعب استان برگزار گردید

 

جلسه هفتگی کمیته وصول مطالبات معوق با حضور آقای محمدرضا بوستان افروز = مدیرشعب استان- ،اعضای کمیته وصول مطالبات معوق و روسای شعب مرکزی زابل و دانشگاه زاهدان در محل مدیریت شعب استان برگزار گردید.مدیر شعب استان در این جلسه عنوان نمود جلسات هفتگی کمیته وصول مطالبات را از اول سال آغاز نمودیم تا بتوانیم تا انتهای سال با پیگیری مستمر و تلاش همکاران شعب به نتیجه مطلوب نزدیکتر شویم و مطمین هستیم با برنامه ریزی و پیگیری مستمر به اهداف دست خواهیم یافت و باید عنوان نمود با عنایت به کاهش نسبی حجم کار در شعب روسای شعب با درایت و برنامه ریزی خود در آغاز سال و پیگیری مطالبات از اولین قسط راه رسیدن به هدف را هموار سازند .همچنین بوستان افروز بیان نمود پرونده های مربوط به کارمندان ادارات و موسسات را جهت پیگیری به حراست ارجاع دهید تا از طریق حراست ادارات پیگیری شود و بهتر است روسای شعب با افزایش تعامل خود با ادارات جهت بهبود و سرعت بخشیدن به روند وصول مطالبات اقدام نمایند.در ادامه زرگر-ریاست دایره حقوقی و وصول مطالبات- مطالبی را به همکاران یادآوری نمود و بیان کرد شعب با مقایسه خود با سایر شعب مدیریت و شعب سایر مدیریت ها سعی در ایجاد رقابت نمایند و حساسیت بیشتری به تغییرات مطالبات بانک داشته باشند.درادامه جلسه اعضای کمیته وصول مطالبات پس ار تحلیل آمار هر یک از شعب حاضر در جلسه ،برنامه مد نظر آن شعبه را جویا شدن و پس از گوش فرا دادن به سخنان روسای شعب با تجزیه و تحلیل برنامه های ارایه شده به راهنمایی و تکمیل نمودن برنامه های مذکور اقدام نمودند.

آخرین بروزرسانی 1394/4/1