تقدیر از مشتری برتر

تقدیر از مشتری برتر

مدیر شعب استان با حضور در شعبه شهید مزاری زاهدان با مشتری برتر این شعبه دیدار نمود.

مدیر شعب استان-محمدرضا بوستان افروز -با حضور در شعبه شهید مزاری زاهدان با مشتری برتر این شعبه  که دارای حساب در شعبه مذکور می باشد و همچنین سبب رهنمود برخی از نزدیکان جهت پیوستن به مشتریان بانک مسکن نیز می باشد دیدار نمود و ضمن تشکر و قدر دانی از اعتماد وی به بانک مسکن ،امیدوار گردید این تعامل مستمر و پاینده باشد و به پاس قدردانی از اعتماد ایشان هدایایی به وی تقدیم گردید.

آخرین بروزرسانی 1394/5/5