تازه های اخبار تازه های اخبار

عملکرد آموزشی مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان در سه ماهه اول سال جاری

اداره کل آموزش وضعیت کلی عملکرد آموزش مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان را طی سه ماهه اول سال جاری «خیلی خوب»گزارش کرد ،
بر اساس آمار ارایه شده اداره کل موصوف سرانه آموزشی مورد انتظار در برنامه آموزشی سه ماهه اول این مدیریت3/8 ساعت بوده است که با توجه به کسب سرانه 4/12 ساعت ؛ 4/149 درصد از کل برنامه پیش بینی شده محقق شده است که این میزان 4/49 درصد بیش از سرانه آموزشی مورد انتظار در سه ماهه اول مدیریت بوده است ، همچنین مقایسه تطبیقی درصد عملکرد سالجاری نسبت به برنامه سالجاری با درصد عملکرد سال گذشته نسبت به برنامه سال گذشته مدیریت ، بیانگر 11/125 درصد پیشرفت می باشد .
آخرین بروزرسانی 1394/4/23