پیشینه مدیریت شعب استان پیشینه مدیریت شعب استان

بانک مسکن اولین شعبه خود را در سال1347 در شهر زاهدان با نام شعبه مرکزی زاهدان افتتاح نمود و در سال 1367 دومین شعبه (مرکزی ایرانشهر) در شهرستان ایرانشهر افتتاح و این روند با افتتاح شعبه مرکزی زابل(1368)، خاش(1368)، سراوان(1369)، دانشگاه زاهدان(1370)، چهارراه رسولی(1372)،مرکزی چابهار(1372)،مصطفی خمینی زاهدان(1375)،مولوی زاهدان (1378)،شهدای زاهدان(1380)، ولیعصر زابل(1381)، بلوچ ایرانشهر(1381)، شهید مزاری زاهدان(1382)،شهید میرحسینی زاهدان(1384)،زهک(1386)،نیکشهر(1386)،دانش زاهدان(1386)،زیباشهر زاهدان(1387)، هیرمند زابل(1387) ،امام خمینی (ره) چابهار (1392)ادامه یافت.
در سال 1376 حوزه مدیریت تحت نظارت مدیریت کرمان با ریاست آقای محمدرضا فیروزآبادی و معاونت حسین  صدری  در زاهدان مستقر گردید که در سال1379 به مدیریت شعب مبدل شد.
اولین سرپرست استان آقای فرهاد حاجی رضا با معاونت یوسف اکبری عهده دار مدیریت 10 شعبه گردید و در دوران مدیریت وی 3 شعبه افتتاح شد.
اولین مدیر شعب استان آقای یوسف اکبری با معاونت نادر جوشنگ ریگی در سال 1382 عهده دار مدیریت گردید و در این دوره 1 شعبه افتتاح نمود.
دومین مدیر شعب استان آقای نادر جوشنگ ریگی با معاونت عبدالواحد کیانی اصیل در سال 1384 عهده دار مدیریت گردید و در این دوره 6 شعبه افتتاح نمود.
سومین مدیر شعب استان آقای عبدالواحد کیانی اصیل در سال 1389 عهده دار مدیریت گردید.
چهارمین مدیر شعب استان آقای محمدرضا بوستان افروز در سال 1392 عهده دار مدیریت گردید.
پنجمین مدیر شعب استان آقای محمدرضا جعفری در سال 1397 عهده دار مدیریت گردید

.